Περί της Ένωσης

Η Πανελλήνια Ένωση Διατροφολόγων-Διατολόγων ιδρύθηκε στις 2-1-2002.

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1) Η προάσπιση, προαγωγή και διαφύλαξη των επιστημονικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του με κάθε πρόσφορο τρόπο και η ανάπτυξη, εξέλιξη, έρευνα και πρακτική εφαρμογή της επιστήμης της διατροφής-διαιτολογίας.

2) Η πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική εξύψωση των μελών του, η ανάπτυξη πνεύματος και καθεστώτος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και η προσφορά υπηρεσιών, συμβουλών και γενικότερου κοινωνικού έργου στην οργανωμένη κοινωνία.

3) Η βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας των μελών του σε συνεργασία με εργοδότες και άλλους εν γένει φορείς και σωματεία.

4) Η επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών του σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος που αφορούν την επιστήμη της διαιτολογίας και της διατροφής καθώς και ευρύτερα θέματα συναφούς επιστημονικού ενδιαφέροντος. Η θεσμοθετημένη εκπροσώπηση στα οικεία κέντρα λήψης αποφάσεων και στις διαδικασίες της εκπαίδευσης που αφορούν την επιστήμη της διατροφής-διαιτολογίας. Η αρωγή στην Πολιτεία και στα θεσμοθετημένα όργανά της για τη χάραξη διατροφικής και οικονομικής πολιτικής.