ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ Π.Ε.ΔΙ.Δ 
 

1) Για να γίνει μέλος της ένοσης (τακτικό ή συνεργαζόμενο), το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει γραπτή αίτηση [εκτυπώστε απευθείας την αίτηση εάν θα τη στείλετε ταχυδρομικά είτε με fax]προς το Δ.Σ. με ρητή δήλωση ότι αποδέχεται το Καταστατικό του σωματείου. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται εφόσον η αίτηση γίνει ομόφωνα δεκτή από το σύνολο των μελών του Δ.Σ που την εξετάζεί στην πρώτη, μετά την υποβολή της, συνεδρίαση του. και είναι υποχρεωμένο να εκδώσει εντός μηνός από την υποβολή της αιτήσεως την αιτιολογημένη απόφαση του επί του αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Η αίτηση θα σταλεί είτε ηλεκτρονικά μέσω email, είτε ταχυδρομικά είτε με Fax. Θα λάβετε απάντηση ότι ελήφθη.
Εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί με γραπτή αίτηση του προς την Γ.Σ., η οποία αποφασίζει οριστικά για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτήσεως του με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων μελών.
 

2) Τα τακτικά μέλη αποκτούν όλα τα δικαιώματα του μέλους, αφού καταβάλλουν το δικαιώματα εγγραφής του μέλους που ανέρχονται στο ποσό των 20 Ευρώ και αφού καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή ύψους 30 Ευρώ.
Η μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής από το μέλος του σωματείου αναστέλλει τη συμμετοχή του στις συνελεύσεις, καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι μέχρι να τακτοποιήσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς το σωματείο.
 

3) Το συνεργαζόμενα μέλη καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή ίση με εκείνης που καταβάλλουν τα τακτικά μέλη.
 

Μέλη                  Δικαιώματα εγγραφής        Ετήσια συνδρομή
Τακτικά                             20€                                   30€
Συνεργαζόμενα                20€                                   30€
Σπουδαστές                      10€                                   15€
 

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, συνεργαζόμενα και επίτιμα.
 

1) Τακτικά μέλη μπορούν να είναι: α) όλοι οι απόφοιτοι-πτυχιούχοι του τμήματος Διατροφής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, β) όλοι οι απόφοιτοι-πτυχιούχοι του τμήματος Διαιτολογίας της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης, γ) όλοι οι απόφοιτοι-πτυχιούχοι του τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας–Διατροφής της Σχολής Οικιακής Οικονομίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, δ) όλοι οι απόφοιτοι-πτυχιούχοι αναγνωρισμένης και ισότιμης των ως ανωτέρω αναφερομένων σχολών ή τμημάτων, σχολής ή τμήματος του εξωτερικού ή σχολής ή τμήματος που θέλει ιδρυθεί στο μέλλον στο εσωτερικό της χώρας και δραστηριοποιείται στο χώρο της Επιστήμης της Διατροφής-Διαιτολογίας.

 

2) Συνεργαζόμενα μέλη μπορούν να είναι : α) όλοι οι φοιτητές των ως ανωτέρω αναφερομένων σχολών ή τμημάτων και οι οποίοι, αφ’ ης στιγμής αποφοιτήσουν από τα τμήματα ή σχολές τους, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους προς το σωματείο θα αποκτούν την ιδιότητα του τακτικού μέλους του σωματείου, β) οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί ενημέρωση ή δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της επιστήμης της Διατροφής-Διαιτολογίας.

3) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ. μετά από σχετική έγγραφη πρόταση του Δ.Σ. ή τουλάχιστον 15 τακτικών μελών του σωματείου πρόσωπα που κρίνεται ότι προσέφεραν εξαιρετικές εκπαιδευτικές ή επιστημονικές υπηρεσίες στο γενικό κοινωνικό σύνολο, ή άλλα πρόσωπα που διακρίθηκαν για την πνευματική, ή επιστημονική τους δράση στον τομέα της επιστήμης της διατροφής και της διαιτολογίας, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην πραγματοποίηση των σκοπών και του εν γένει έργου του σωματείου.