Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΔΙ.Δ

1) Τα τακτικό μέλη του Σωματείου έχουν ίσο δικαιώματα και υποχρεώσεις. Όλα ανεξαιρέτως το μέλη του σωματείου είναι υποχρεωμένα να τηρούν το καταστατικό του σωματείου και νασυμμορφώνονται στις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων του.
Η ιδιότητα του μέλους είναι αμεταβίβαστη και δεν κληρονομείται, είναι ωστόσο δυνατή η αντιπροσώπευση ενός μέλους, που κωλύεται να συμμετάσχει στις θεσμοθετημένες διαδικασίες του σωματείου, από ένα άλλο μέλος που θα το εκπροσωπήσει βάσει απλής αλλά σαφούς και ορισμένης εγγράφου εξουσιοδοτήσεως του κωλυόμενου μέλους προς το μέλος που το εκπροσωπεί. Ρητά αποκλείεται η αντιπροσώπευση περισσοτέρων του ενός μελών από το ίδιο μέλος.
Υποβάλλουν εγγράφως αίτηση τους προς το Δ.Σ. σε περίπτωση που θελήσουν να συμμετάσχουν ως αντιπρόσωποι του σωματείου σε επιτροπές, συνέδρια ή άλλους φορείς ή ενώσεις που απαιτείται η αντιπροσώπευση του σωματείου ή έτσι αποφασίστηκε από τα θεσμοθετημένα όργανα του σωματείου. Δικαιούνται να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σωματείου, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα εφόσον είναι πλήρως τακτοποιημένοι ταμειακώς προς το σωματείο, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του προγράμματος του.
Να έχουν πλήρη ενημέρωση από το Δ.Σ. για όλα τα θέματα του Σωματείου και να ασκούν τις παρατηρήσεις τους απ' αυτών. Υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
Υποχρεούνται να μεριμνούν για την έγκαιρη τακτοποίηση των ταμειακών τους υποχρεώσεων προς το σωματείο καταβάλλοντος τις ορισμένες εισφορές τακτικές ή έκτακτες όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες του σωματείου.

2) Τα συνεργαζόμενα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν και τα τακτικά μέλη, εκτός από το δικαίωμα ψήφου κατά τις συνελεύσεις, στις οποίες ωστόσο έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να παρίστανται, να παίρνουν το λόγο, να καταθέτουν προτάσεις προς ψήφιση και να ασκούν κριτική για τα θέματα που απασχολούν το σύλλογο και για τις ενέργειες των θεσμοθετημένων οργάνων του. Δεν μπορούν να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή, ούτε ψηφίζουν κατά τις διαδικασίες ανάδειξης των μελών τους.

3) Τα επίτιμα μέλη του σωματείου δεν έχουν υποχρέωση ετήσιας εισφοράς αλλά μπορούν να παρίστανται στις Γ. Σ. και να παίρνουν το λόγο χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1) Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από το Σωματείο ύστερα από έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αφού πρώτα έχει τακτοποιήσει επαρκώς τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς το σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται νόμιμα, τρεις τουλάχιστον μήνες πριν το τέλος του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Το μέλος που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου, ευθύνεται δε για την καταβολή της εισφοράς για το χρονικό διάστημα που αποτέλεσε μέλος του. Στη διαδικασία αποχώρησης δεν χωρεί αντιπροσώπευση.

2) Κάθε μέλος μπορεί να διαγραφεί από το Σωματείο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, όταν:
Καθυστερήσει πάνω από χρόνο τις συνδρομές του και δεν τις κατάβάλλει παρά την εγγραφή όχληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παραβαίνει τους όρους του Καταστατικού ή ενεργεί αντίθετα προς αυτό.Προβαίνει σε ενέργειες, με λόγια ή πράξεις, που μπορούν να ματαιώσουν ή να βλάψουν ουσιαστικά την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

3) Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του σωματείου ή αν αυτό δεν καταστεί δυνατό σε επόμενη σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον το 51% των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του σωματείου, πρέπει να είναι έγγραφη, σαφώς και πλήρως αιτιολογημένη, λαμβάνεται δε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, μετά από σχετική έγγραφη εισήγηση προς τη Γ.Σ. του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και ύστερα από προηγούμενη κλήση του ενδιαφερόμενου σε απολογία. Αν το υπό διαγραφή μέλος προσκλήθηκε και δεν παρουσιάστηκε στην Γ.Σ. τότε αυτή συνεδριάζει και αποφασίζει απουσία του.

4) Σε κάθε περίπτωση, το μέλος που διαγράφτηκε διατηρεί όλα τα δικαιώματα του από την διάταξη του άρθρου 88 Α.Κ.

5) Μέλος που διαγράφηκε μπορεί με αίτηση του να επανέλθει για την εκ νέου εγγραφή του στο σωματείο μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία της διαγραφής του με την σχετική διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.

6) Μέλος που διαγράφηκε γιατί καθυστερούσε τις εισφορές του (τακτικές ή έκτακτες) προς το σωματείο μπορεί να επανέλθει εφόσον εξοφλήσει εις το ακέραιο τις παλιές του οικονομικές υποχρεώσεις και σε αυτήν την περίπτωση η διαγραφή θεωρείτε πως δεν έγινε.